Skip to main content

Algemene voorwaarden & privacy

Algemene voorwaarden

Klachtrecht, tuchtrecht, geschillencommissie en privacy

Mocht je ontevreden zijn over de behandeling, en komen we er samen niet uit, dan kun je een beroep doen op een klachtenfunctionaris die je kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht Wkkgz (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg). Hiervoor kun je contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT: tel. 033 – 247 34 29). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG (Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg: tel. 085-9022863). De RBCZ draagt zorg voor invulling van het tuchtrecht.

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over mogelijk uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Wanneer er ernstig gevaar dreigt voor jou of voor anderen mag de therapeut hierop een uitzondering maken.

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een paar gegevens uit jouw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet om jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op factuur:

Op de factuur die je ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij jouw zorgverzekeraar:

 • naam, adres en woonplaats
 • geboortedatum
 • datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals psychosociale therapie met daarbij de prestatiecode die van belang is voor de zorgverzekeraars
 • de kosten van het consult.

Er worden geen Cookies gebruikt op mijn website.